NYE RETNINGSLINJER FOR IDRETTSAKTIVITETER

Mandag 11. mai lanserte myndighetene Smittevernveileder for idrett. Idrettsforbundet vil i samarbeid med særforbundene utarbeide detaljerte råd for den enkelte idrett. Her oppsummerer vi rådene som gjelder for oss. Siden oppdateres fortløpende.

2020-05-11
Torunn

Mandag 11. mai lanserte myndighetene Smittevernveileder for idrett. Idrettsforbundet vil i samarbeid med særforbundene utarbeide detaljerte råd for den enkelte idrett.

Vi avventer nå Asker Kommune sin behandling av de nye rådene og hvilke beslutninger Asker vil ta for idrettsaktiviteter i vår kommune.

Denne siden oppdateres fortløpende.

 

De viktigste punktene oppsummert:

 • Idrettslag og andre kan nå arrangere idrettsarrangementer som cuper, kamper og turneringer i samsvar med anbefalingene i veilederen. Arrangement på inntil 50 personer er tillatt – men på visse vilkår. Arrangementene bør gjennomføres lokalt. 
 • Antall personer på ordinære treninger må ikke overstige 20 personer. Alle må holde minst 1 meters avstand. 
 • Det er mulig for flere grupper á 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal. 
 • Bruk av garderober er ikke tillatt
 • Man kan bruke felles ball i idretter, også når ballen kastes med hendene, så sant smittereglene ved denne bruken opprettholdes. 
 • Idrettslag må vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig for å gjennomføre aktivitet

Les mer på Norges Idrettsforbund sine nettsider

 

Nedenfor kommer utdrag fra veiledere fra:

 • Helsedrektoratet og Folkehelseinstituttet
 • Asker Kommune
 • Norges Fotballforbund
 • Norges Tennisforbund
 • Norges Seilforbund
 • Norges Friidrettsforbund
 • Norges Håndballforbund
 • Norges Bandyforbund
 • NIF vedrørende Allidrett

 

Veileder i smittevern for idrett (covid-19) utarbeidet av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (utdrag)

Ansvar

Idrettslaget/foreningen er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette krever et godt samarbeid mellom trenere/instruktører/frivillige, deltakere, foresatteog andre som er tilknyttet aktiviteten.Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under covid-19-utbruddet. De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredninger:1.Syke personer skal holde seg hjemme 2.God hånd-og hostehygiene og forsterket renhold3.Holde minst en meters avstand og reduserekontakt mellom personer

Idrettslaget/foreningenmå vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig for å kunne gjennomføre aktiviteten og samtidig ivareta anbefalte smitteverntiltak, både ved ankomst/avreise, under aktiviteten og ved toalettbesøk/håndvask. Aktiviteter som involverer barn eller personer med spesielle behov krever flere ressurser

Arrangement for 50 personar

Det åpnes opp for arrangementer på inntil 50 personar med avstand på minst 1 meter, men aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltakarar på tvers av geografiske område anbefales ikke.

 • Arrangementer kan for eksempel være kamper, cuper, stevner, treningsleirog liknende, men ikke ordinær trening.
 • Med inntil 50 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andresom er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet omfattes ikke.
 • Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør, og arrangøren har ansvar for at kravet om avstand følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet.
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede for å sikre en rask smitteoppsporing.

Maks 20 i treningsgrupper

For alle andre samlinger i grupper, for eksempel ordinære treninger, anbefales det samling av maksimalt 20 personer i en gruppe og avstand på minst 1 meter. Dette gjelder både innendørs og utendørs.

 • Flere slike grupper av maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvisogsamlet kan overholde smittevernrådene.
 • Idrettslag/foreningerbørder det er muliginndele deltakerne i faste grupper og fortrinnsvissamledeltakere som omgås i andre sammenhenger, for eksempel ved å sette sammen grupper fra samme lokalmiljø, skolekrets eller lignende.

Folkehelseinstituttet foreslår at det blir tatt en ny vurdering av den totale smittesituasjonen før sommeren for å se på en ytterlegere normalisering av idrettsaktiviteter.

Bruk av treningsareal (haller, baner, saler)

Det er mulig for flere grupper à 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig. Det er da en forutsetning at treningsarealet er av en slik art at gruppene kan holdes adskilt under hele økten samtidig som man kan holde minst 1 meters avstand innenhver gruppe.

 • Dette innebærer også at aktiviteten organiseres slik at gruppene kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel.
 • Treningssentre har inntil videre et forskriftsfestet forbud mot å holde åpent. De samme hensyn som begrunnerforbudet, vil også gjelde for idrettslagenes egne styrkerom e.l. Det anbefalesderfor at styrkerom og lignende også holdes stengt inntil videre.

Garderober

Bruk av garderober i idrettshaller er inntil videreforbudt.

Personer som ikkekan delta i aktiviteter

 • Personer som har symptomer på covid-19, også demed milde luftveissymptomer
 • Personer som er i karantene eller isolasjon

God håndhygiene

Idrettslaget/foreningen bør tilrettelegge for god håndhygiene. Tilgjengelighet og plassering av håndhygienefasiliteter er viktig for etterlevelse av rådene. Fasilitetene bør være godt synlige og tilgjengelige der hyppig kontakt mellom mennesker finner sted. Eksempler på områder der det er viktig å hamulighet for håndvask/tilgjengelig hånddesinfeksjonsmiddeler:

 • Fellesområder(toaletter, resepsjonmv.)
 • Ved inngang og utgang
 • Eventuelle steder der detselges matog drikke, for eksempel kiosk
 • Andre områder med myeaktivitet og der det er mange felleskontaktpunkter

Smitte via bruk av felles utstyr

Så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyret, vil risikoen for indirekte smitte være svært lav. Dette betyr at man kan bruke felles ball i idretter som innebærer dette, også når ballen kastes med hendene.

 • Håndhygiene bør utføres ved starten og avslutningen av økten/aktiviteten.
 • Deltakere bør oppfordres til å ikke ta seg til ansiktet mens man bedriver aktivitet med felles ball.
 • Fellesballer med glatt overflatebør vaskesetter endt aktivitet (vanlige rengjøringsmidler kan benyttes).For baller uten glatt overflate, for eksempel tennisballer, er rengjøring ikke nødvendig.

Redusert kontakt mellom personer

 • Deltakere bør oppfordres til å ikke møte opp før planlagt oppstart og til å forlate treningsområdet ved aktivitetens slutt
 • Unngå trengsel der deltakere forventes å lage kø eller samles i klynger. God oppmerking (for eksempel tape på gulvet, markering på bakken e.l.) kan underlette for å holde minst 1 meters avstand der det lett blir kø.
 • Der flere grupper skal samles kan ulikeoppmøtetider vurderes, og oppmøtested for gruppene bør være tydelig merket med fargekodede skilt, bånd e.l.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport til og fra aktiviteten. Dersom felles transport benyttes, må smittevernrådene kunne ivaretas, inkludert å unngå å blande personer fra ulike lokalmiljøer, skolekretser e.l.
 • Begrensantall ledsageretil kun det nødvendige.
 • Kontaktidretter der det ikke er mulig å holdeminst1 metersavstand, for eksempelhåndball, kampsport, bryting og fotball, kan ikke trene som normalt, men må tilpasse aktivitetene slik at avstandsoppfordringener mulig å ivareta

For de minste barna (barnehage/barn i småskole) kan det i praksis være vanskelig å gjennomføre minst 1 meters avstand under ulike fysiske aktiviteter.

 • For å kunne ivareta smittevernet samtidig som barna får utøve disse aktivitetene bør man tilstrebe å ha faste gruppermed færre barn slik at antall nærkontakter reduseres. For disse kan man for eksempel ha faste gruppersom består av 5-10 personer.
 • Man kan ha de samme gruppenei en eller to uker av gangen før man bytter personene igruppene slik at man får litt utskifting og forandring for deltakerne.
 • Endring av grupperkan gjennomføres etter et opphold i aktiviteten på minst to dager (for eksempel etter en helg)

Les hele veilederen her!

 

Asker Kommune sine retningslinjer

Asker Kommune har besluttet å følge Norges fotballforbunds anbefalinger om antall personer på de ulike banestørrelsene, under forutsetning av at smittevernreglene overholdes. Dette betyr at inntil 50 personer (inkludert spillere og ledere) kan være tilstede på 11-er fotballbaner samtidig (se detaljer under Norges Fotballfrobund).

 

Gjenåpning av idrettshaller

Grupper på 20 og hold avstand!

Det er mulig for flere grupper à 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig. Det er da en forutsetning at treningsarealet er av en slik art at gruppene kan holdes adskilt under hele økten samtidig som man kan holde minst 1 meters avstand innen hver gruppe. Dette innebærer også at aktiviteten organiseres slik at gruppene kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel.

Retningslinjer for aktivitet i idrettshaller

Idrettshaller der det ikke vil foregå undervisningsaktivitet, kan åpnes for idrettsaktivitet på ettermiddag og kveldstid/helg med virkning fra mandag den 18. mai.

Generelt

 • Det forutsettes at samtlige involverte forholder seg Helsedirektoratets, Folkehelseinstituttets og Norges idrettsforbunds retningslinjer for aktivitet.
 • De forskjellige idrettene må forholde seg til sitt idrettsforbunds/særforbunds koronavettregler. Enhver beslutning av strengere art, tatt av anleggseier eller sentrale/lokale helsemyndigheter overprøver retningslinjer gitt fra NIF.
 • Brudd på retningslinjene kan medføre at anlegget blir stengt for aktuelle gruppe.
 • Det forutsettes grundig renhold av alle kontaktpunkter (f.eks. håndtak, målstolper, baller, kurver, mm) i forkant og etterkant av aktiviteten.
 • Anleggets garderober skal ikke benyttes.
 • Hvis mulig oppfordres det til bruk av andre transportmidler enn offentlig kommunikasjon.

Trening idrettshaller

 • Antallet må tilpasses den enkelte halls/sals størrelse og aktivitetens egenart.
 • Aktiviteten må tilrettelegges og utøves slik at utøverne holder minimum 1 meters avstand til enhver tid.
 • Hallen skal være låst under trening, og ny gruppe som skal trene kan ikke slippes inn i idrettshallen før de som har trent har forlatt hallen.
 • Aktiviteten skal ledes av en voksen person over 18 år, utpekt av idrettslaget.
 • Det må i tillegg være en dedikert voksen over 18 år når aktiviteten utøves for å påse at retningslinjene og nødvendig smittevern ivaretas (bl.a. avstand og antall involverte i aktiviteten).

 

Norges Fotballforbund

Fotballens koronavettregler

Fotballens koronavettregler pr. 13. mai

 • Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert trening som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 • Maks 20 spillere per gruppe. Det bør være en leder tilstede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
   - Maks 10 spillere per gruppe for aldersgruppen 6-9 år 
 • Alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Det er tillatt å heade, samt å ta på ballen med hendene
 • Ballen bør rengjøres mellom hver økt
 • Kjegler og annet utstyr bør rengjøres før og etter hver treningsøkt
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten

 

Anbefalte grenser for antall spillere / ledere på:

 • 11-er bane: 50 spillere/ledere
 • 7/9-er bane: 25 spillere/ledere
 • 5-er bane: 15 spillere/ledere
 • Ballbinge: 6 spillere

Klubbene og/eller anleggseiere kan ikke ta ansvar for at eventuell egeninitiert trening på fotballanlegget skjer innenfor helsemyndighetenes anbefalinger. Dette er selvstendig ansvar for spillere. For barn og unge har foreldrene et særskilt ansvar.

Fotballforsikringen dekker normalt organisert aktivitet. NFF har i dialog med Gjensidige blitt enige om at fotballforsikringen nå også utvides slik at den også dekker egentrening så lenge dagens situasjon vedvarer. Dette betyr at all strukturert egentrening som fotballaktiviteter, løpetrening og styrketrening.

Les Fotballens koronahåndbok

 

Norges Tennisforbund

Nye koronavettregler for tennis pr 12.mai 2020

 • Tennisballen er «frikjent», det betyr at flere spillere kan berøre samme ball dersom god håndhygiene praktiseres før, under og etter trening
 • Kun friske personer uten symptomer kan spille og generelle smittevernregler skal følges
 • Generelle smittevernregler fra helsemyndighetene skal følges
 • Totalt kan det være inntil 20 personer i en gruppe inkludert ansvarlig voksen, trener/leder (over 18 år)
 • Det må alltid være minimum 1 meter mellom hver spiller
 • Det bør kun spilles singelspill, doublespill kun dersom man kan ivareta 1 meters regelen
 • Det er ikke tillatt å berøre fysisk nett, stolper og øvrig utstyr
 • Det bør brukes såpevann, antibac eller lignende til håndvask både før, under og etter trening
 • Garderober bør være avstengt
 • Dersom toaletter benyttes må det være gode rutiner for hyppig renhold
 • Alle må forholde seg til lokale regler definert av klubb
 • Lokale anbefalinger av kommuneoverlege må følges og skal prioriteres fremfor NTFs anbefalinger

 

NTF har laget en veiledning for klubber som ønsker å arrangere lokale turneringer i den turneringsfrie perioden fram til 15.juni. For å ivareta sikkerheten til spillere og arrangører bør klubbene stille med ekstra bemanning for å påse at smittevernreglene kan gjennomføres.

 • Kun friske personer uten symptomer kan delta
 • Det kan spilles single (og double dersom 1m regel kan overholdes).
 • Hver enkelt spiller må ha eget sett med baller (til egne servegames).
 • Spillerne må ikke ta hverandre i hånda før eller etter kamp
 • Det er ikke tillatt å berøre nett, stolper og øvrig utstyr
 • Arrangør må ha såpevann, Antibac eller tilsvarende tilgjengelig for spillerne til håndvask både før, under og etter kamp
 • Ved bruk av felles baneverktøy må kost/linjekost/vannslange etc. vaskes ned før og etter bruk.
 • Garderober bør være avstengt.
 • Dersom det skal benyttes toaletter, må det være gode rutiner for hyppig renhold.
 • Spillerne tar med egen mat og drikke
 • Spillerne oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra turneringen
 • Dersom flere klasser ønskes arrangert bør den ene klassen ferdigspilles før neste klasse påbegynnes.

 

Norges Seilforbund

ANSVAR

 1. Seilforeningen/klasseklubben er ansvarlig for at arrangementer, samlinger, trening og andre aktiviteter i regi av foreningen/klubben gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Det innbefatter at arrangøren har ansvar for at kravet om avstand følges, og arrangøren skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet.
 2. Det et vilkår for gjennomføring av et arrangement at det er utnevnt en smittevernansvarlig.
 3. Garderober skal være stengt.
 4. Foreningen skal ha utarbeidet et sett retningslinjer for hvordan generelle smittevernråd skal bli overholdt i sin forening (stengte garderober, avstand, hindre kødannelser, desinfisering/vask etc). Den smittevernsansvarlige skal påse at disse retningslinjene blir etterfulgt.

DELTAGELSE I ARRANGEMENTER

 1. Regattaer kan arrangeres i klasser for enmannsjoller, singlehanded-seiling i kjølbåter og klasser for personer fra samme husstand. For andre klasser kan det ikke arrangeres regattaer.
 2. Regattaer kan arrangeres for inntil 50 personer.
 3. Med inntil 50 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. De som står for gjennomføringen av arrangementet, omfattes ikke i denne tellingen.
 4. Det tillates ikke aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltakere på tvers av geografiske områder.
 5. Arrangøren skal ha oversikt over alle deltagere og medarbeidere i arrangementet. Dette for å lette arbeidet med eventuell smittesporing.

DELTAGELSE PÅ TRENING

 1. Trening kan arrangeres for de samme gruppene som kan seile regatta, pluss for tomannsjoller og for inntil tre personer i alle typer kjølbåter – under forutsetning av at seilerne i disse båtene klarer å overholde 1-meters regelen mellom alle om bord.
 2. Treningsgrupper skal ikke overstige 20 personer. Er det flere enn 20 seilere som skal trene, skal det på forhånd være avtalt en oppdeling i flere treningsgrupper.

Les smittevernsveileder for Seiling

 

Norges Friidrettsforbund

NFIF vedtatt følgende friidrettsspesifikke koronavettregler for begrenset organisert trening. Regelverket gjelder både innendørs og utendørs:

Generelt

 • Organisert trening kan kun gjennomføres i grupper på maksimalt 20 personer. Minimumsavstand er en meter, men gjerne mer. Trener inngår i dette antallet, og bør ikke rullere mellom grupper, men holde seg til en gruppe. Det kan imidlertid være flere grupper på et anlegg så lenge avstandsbestemmelsene overholdes. NFIF anbefaler at man holder en så stor avstand som mulig mellom gruppene, og minimum 10 meter. Enhver beslutning av strengere art, tatt av anleggseier eller sentrale/lokale helsemyndigheter, overprøver retningslinjer gitt fra NFIF. 
 • Smittevernreglene skal overholdes; både nasjonale og lokale regler.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, for eksempel god tilgang på desinfiseringsmidler og rutiner for grundig vask av hender og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.

 

Spesifikt

 • Ved trening i delte baner skal det være en ledig bane mellom hver utøver.
 • Det kan ikke trenes/løpes i felt med mindre det løpes på rekke. Her anbefaler vi at man holder en avstand på minst tre meter da det ofte viser seg vanskelig å beregne hvor mye en meter er.
 • God håndhygiene må praktiseres ved bruk av utstyr. Alle kastredskaper skal vaskes eller desinfiseres før og etter gjennomført økt/trening. Dersom det er praktisk gjennomførbart, skal det enkelte kastredskap bare benyttes av en person. Utøverens eget kastredskap benyttes av vedkommende utøver. Trener/leder fordeler felles kastredskaper til utøvere uten eget kastredskap.
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at kule innebærer tettere kontakt mellom utstyr og både hender og ansikt, og vurderes derfor å kunne utgjøre en større smitterisiko. Her skal det foretas desinfiseres eller vask av redskap mellom hvert kast, dersom utstyr deles.
 • Så lenge retningslinjene om håndhygiene følges, kan startblokkene benyttes umiddelbart av flere løpere. Startblokkene skal vaskes eller desinfiseres etter gjennomført økt/trening.
 • Så lenge retningslinjene om håndhygiene følges, kan hekkene benyttes umiddelbart av flere utøvere pr trening. Hekker skal vaskes eller desinfiseres før og etter gjennomført økt/trening.
 • Stafett med veksling av stafettpinner kan foreløpig ikke gjennomføres.
 • Det er ikke lenger nødvendig å dekke stav/høyde-matte med egen «presenning», men stav/høyde-matte skal vaskes eller desinfiseres før og etter hver treningsøkt.
 • Angående bruk av lengdegrop så svarer Helsedirektoratet at det ikke er knyttet smitterisiko ved bruk av dette.
 • Alle som har helårslisens er dekket både på organisert trening og under egentrening. Skulle uhellet være ute og du blir skadet når du er ute og løper for deg selv, tar du kontakt med Idrettens Helsesenter så dekker forsikringen deg.

 

NFIF sine retningslinjer for konkurranser

Norges Friidrettsforbund har 12. mai utarbeidet nye føringer/retningslinjer for søknad/approbasjon, gjennomføring og rapportering av stevner i 2020 innenfor dagens smittevernregler med utgangspunkt i Helsedirektoratet sin Smittevernveileder for idrett.

Les NFIFs retningslinjer for stevner

Les mer om kjøreregler for friidrett

 

Norges Håndballforbund

Fra 11. mai er det igjen lov å kaste ball til hverandre på trening. Les smittevernveilederen fra Helsedirektoratet og Folkethelseinstituttet her. Norges Håndballforbund vil i løpet av kort tid oppdatere håndballens koronavettregler, basert på den overorordnede veilederen som kom 11. mai.

 

Norges Bandyforbund

Norges Bandyforbunds anbefalte grenser for antall spillere/ledere:

Innendørs (40×20 meter):

 • Én treningsgruppe på inntil 20 spillere/ledere.
 • Alternativt to treningsgrupper på inntil 15 spillere/ledere i hver gruppe på hver sin banehalvdel, som er helt adskilt gjennom hele treningen.
 • Barn (opp til og med 4. klasse) bør deles inn i grupper på 5-10 spillere inkludert en leder, og maksimalt tre (3) slike grupper på en full bane, som er helt adskilt gjennom hele treningen.
 • Aktiviteten bør organiseres slik at grupper kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel i inngangspartier osv.
 • Forutsetningene for all oppdeling og gruppestørrelser er at de generelle smittevernreglene overholdes.
 • Utendørs:
 • Én treningsgruppe på inntil 20 spillere/ledere.
 • Det kan være mulig med flere slike treningsgrupper, men disse må da være helt adskilt gjennom hele treningen.
 • Barn (opp til og med 4. klasse) bør deles inn i grupper på 5-10 spillere inkludert en leder, som er helt adskilt gjennom hele treningen.
 • Forutsetningene for all oppdeling og gruppestørrelser er at de generelle smittevernreglene overholdes.

Les mer på Bandyforbundet sine nettsider!

 

NIFs koronavettregler for Allidrett

 

I tillegg til de allmenne smittevernsreglene for idrett anbefaler NIF at Allidrett for barn og ungdom følger disse reglene:  

 • Allidrett for barn og ungdom har til vanlig krav om at utøverne skal få tilbud om minst 3 idretter/aktiviteter. I koronatiden oppheves kravet om 3 ulike idretter/aktiviteter.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter der barna/ungdommen kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre.
 • Baller og annet utstyr bør rengjøres mellom hver økt.
 • Idrettslaget bør sette sammen grupper av barn/ungdom som er fra samme kohort eller samarbeidskohort på skolen.
 • Det bør være maks 10 barn per gruppe i aldersgruppen 6-9 år.
 • Gruppen må ikke endres med mindre det er stort behov. Det må eventuelt ha gått minst 2 dager uten trening før en endring kan gjennomføres.
 • Det må alltid være minst 1 voksen til stede i hver gruppe.
 • All aktivitet bør avholdes utendørs.

Eksempler på idretter/aktiviteter som kan gjennomføres dersom overnevnte regler følges:

 • Løpe
 • Hoppe
 • Sykle
 • Gå på ski/skilek
 • Hoppe tau
 • Kaste ball på vegg
 • Kaste ball til hverandre
 • Sparke ball på vegg
 • Sparke ball til hverandre
 • Racketøvelser
 • Kastøvelser
 • Sikksakkløp mellom kjegler
 • Benkehopp
 • Hekkeløp
 • Styrkeøvelser
 • Stafetter uten berøring
 • Turnøvelser
 • Natursti

Les mer her!

Kalender

Oktober
MTOTFLS
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

Aktiviteter

26.10.2020
CAMP NESØYA NYE deltagere 05. oktober-17Desember 2020

14:00 - 17:00

Nesøya IL

26.10.2020
FOTBALLGLEDE JENTER OG K35 HØST 2020 (17. AUG-31.OKT)

15:00 - 20:00

Nesøya IL

26.10.2020
HÅNDBALL sesong 2020/2021

15:00 - 21:00

Nesøya skole

26.10.2020
FRIIDRETT/ALLIDRETT VINTERSESONG 20/21

16:00 - 20:25

Nesøya Il

26.10.2020
FOTBALLGLEDE GUTTER HØST 2020 (17. AUG.-31. OKT.)

16:00 - 20:00

Nesøya IL

27.10.2020
Innebandy sesong 2020/2021

20:00 - 21:30

Nesøya Skole

28.10.2020
TALENT NESØYA NYE DELTAGERE 7. oktober - 16. desember 2020

14:45 - 16:00

Nesøya Idrettspark

30.10.2020
TENNISMORO FOR BARN HØSTEN 2020 3-5 ÅR fredag kl 17.00

17:00 - 18:00

Nesøya Il Tennis

06.11.2020
FUTSAL

17:00 - 21:00

Nesøya Idrettshall

14.11.2020
HØSTCAMP FOTBALL

09:00 - 11:30

Nesøya Idrettspark

05.12.2020
PROFFLØRDAG - profesjonell fotballspiller for en dag!

09:00 - 12:30

Nesøya Idrettspark