Torunn 2020-10-21 15:23:56

NIL økonomihåndbok

NIL har over tiden innarbeidet gode rutiner på budsjettering, regnskapsføring, attestering, fakturering, innbetalinger og utbetalinger. Våre rutiner og overordnede føringer for regnskap og økonomistyring ble nedfelt i NIL økonomihåndbok i juni 2019. Økonomihåndboken skal være retningsgivende for alt økonomiarbeid i klubben og fungere som oppslagsverk for alle som jobber med økonomi.

 

NIL økonomihåndbok

Torunn 2021-01-05 15:43:25

Prinsipper for betaling i NIL

Klubbens økonomi baserer seg i hovedsak på inntekter fra medlemskap, treningsaktiviteter og events.

Nesøya Idrettslag har vedtatt følgende prinispper for betaling:

 

 1. Alle medlemmer skal betale medlemskontingent. Medlemskontingenten settes av årsmøtet. Ingen i NIL skal ha gratis eller redusert pris/deltakeravgift/medlemskontingent fordi de har et verv, et ansettelsesforhold eller annet engasjement i NIL.
 2. Medlemskontingent betales alltid fullt ut, uavhengig når på året man melder seg inn. Dette gjelder også medlemskap i Nesøya IL Tennis.
 3. Alle som deltar på tenniskurs skal betale tennismedlemskap fra kurs nr. 2 som man deltar på (man kan gå på ett kurs uten å betale tennismedlemskap). Prisen settes av NIL Tennisstyre. Deltakere som bare går på Camp Nesøya trenger ikke å betale tennismedlemskap. Medlemskap i øvrige idretter er innbakt i treningsavgiften.
 4. Påmelding på kurs, aktiviteter, camper o.l. er bindende, og ved påmelding oppstår en betalingsforpliktelse, hvis ikke annet er oppgitt ved påmelding. Betaling vil ikke bli refundert hvis medlemmet slutter i løpet av betalingsperioden. Unntak fra dette er langvarig sykdom eller skade med legeerklæring.
 5. Medlemmer betaler full pris/treningsavgift, selv om man ikke ønsker eller er forhindret  fra å delta på en eller flere treninger, enten det er andre NIL-aktiviteter eller annet. Dette gjelder også Camp Nesøya.
 6. Deltakeravgifter kan avkortes med inntil 50% ved
  a.    påmelding etter påske for første halvår
  b.    etter høstferien for annet halvår
  c.    etter sommerferien for sommerhalvåret
  d.    etter jul for vinterhalvåret
 7. All påmelding og betaling skal skje på nett i forkant av oppstart/arrangement.
 8. Deltakere som ikke har betalt ved sesongens slutt blir fakturert. Vår fakturaprosess følger ordinære rutiner for purring, inkassovarsel, inkasso og innkreving. Ved fakturering påløper et administrasjonsgebyr på kr. 79 per faktura.
 9. Ved eksterne forhold som forhindrer gjennomføring av aktiviteter (værforhold, trusselbilde, pandemi o.l.) vil NIL vurdere en justering av prisen hvis opphold i aktivitet varer mer enn 8 uker. NIL vil først, så langt det lar seg gjøre, forsøke å omberamme mistede treninger eller kompensere på en annen måte, før en eventuell pris nedjusteres og refunderes. Hvis deltakere ønsker, av slike grunner, å melde seg av, gjelder vanlige avbestillingsbetingelser, dvs. NIL vil ikke refundere, hvis initiativet ligger på deltakeren.
 10. Ved avlyste, ikke påbegynte arrangementer, vil NIL refundere deltakeravgiften.
 11. Ved påbegynte arrangementer som må avlyses, vil NIL vurdere om deler av prisen skal refunderes.
 12. Ved situasjoner som kommer inn under bestemmelsen force majeur forbeholder NIL seg retten til å stoppe eller avlyse aktiviteter uten kompensasjon.